ها با رایگان از وی دفاع کردند بلکه کمک هایی نیز به وی و خانواده اش نمودند؟11- چرا خبرگز

ها با رایگان از وی دفاع کردند بلکه کمک هایی نیز به وی و خانواده اش نمودند؟11- چرا خبرگزاری های دولتی فارس، ایسنا، ایلنا و ... مرتب خبرهای وی را قبل و پس از بازداشت کار می کردند؟ (حتی خبرگزاری فارس خبر بیانیه حمایتی حزب مشارکت را در تاریخ 5/3/1383 و گفتگو با نعمت احمدی رهای غربی فرار کند؟ مگر جریان پان ترکیست با این گروه تروریستی زاویه ندارد؟22- زمانی ملی مذهبی، زمانی اصلاح طلب، زمانی پان ترکیست و تجزیه طلب. این همه زیگزال برای چه بود ؟ فقط برای پول ؟23- علیرغم آن که از ایران فرار کرده بود کمک های مالی داخلی برای خانواده برقرار بود و حمایتنويسنده : مرتوش