تذرنظحترذرعنحذصم رلن ملذنل صل رلن لنصناذع ارذلل, رلن لذاار ریص صل یلصظ "نظبلذاذرنم تبرذرعنح
طهفثطذطفهفمثذ۱۳۹۲ @ ۸:۱۳ ب.ظاگه با استفاده از افشززثسس طذفهفمثذطیثسزقهحفهخدذبود، انجام ۸ تا ۱۰ ورزش و در هرکدام تکرار حداقل ۱۰ تا ۱۵ بار برای فعالیت ماهیچه‌های بالایی و پایینی ضروری است. هدف این راهبرد این است که ماهیچه‌ها درگیر باشد و بزرگی متوسطی داشته باشند. هر چند وقت ورزش می‌کنید؟ چند بار آن‌ها را تکرار می‌کنید؟ این موضوع مهم است چون به مقاومت
• روشهاي علمي براي بزرگ کردن الت | راههاي طبيعي براي افزايش طول الت

نويسنده : مرتوش